Quảng Bình: Tiếp tục dừng xem xét các đề xuất dự án khu đô thị mới

Đó là nội dung tại văn bản thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng tại buổi làm việc với Sở Xây dựng và các sở ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn do Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình vừa mới ban hành.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức làm việc với Sở Xây dựng và các sở ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và tình hình triển khai thực hiện các dự án xây dựng khu nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở ngành, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 886-CV/TU ngày 13/3/2020 về việc dừng xem xét các đề xuất dự án mới khu nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, và các văn bản liên quan đối với một số nội dung: Quản lý các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn; thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh; quản lý quy hoạch kiến trúc đối với các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh…

Một Dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Một dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của Nghị định số 25 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25 để thống nhất áp dụng trên toàn tỉnh.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Sở Xây dựng về công tác giải phóng mặt bằng các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các địa phương, các sở ngành liên quan và các chủ đầu tư tích cực tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, đặc biệt là thành phố Đồng Hới nơi có dự án chỉ đạo quyết liệt các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết dứt điểm các vướng mắc của dự án.

Về công tác định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tổng thể việc áp dụng các phương pháp xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất cho các dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, không làm thất thu tiền sử dụng đất của Nhà nước đồng thời đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế thị trường, tính chất dự án; tính đúng, tính đủ các chi phí cho nhà đầu tư theo đúng quy định.

Về việc quy định chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện đối với các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, các quy định khác của pháp luật có liên quan và phù hợp với tình hình thực tế .

Để lựa chọn nhà đầu tư có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm, tài chính để thực hiện các dự án Khu đô thị, đáp ứng yêu cầu đề ra, Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể để các nhà đầu tư trước khi đề xuất, tham gia đấu thầu thực hiện Dự án cần phải cân nhắc, xem xét cung cầu của thị trường; phải đủ điều kiện về năng lực, kinh nghiệm, tài chính mới tham gia đấu thầu dự án.

Nguồn: https://baodautu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902.313.677